อีไบโอเมตริกซ์
  
  

อีไบโอเมตริกซ์ (eSmart bio)

ไบโอเมตริก (Biometric) เป็น เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้นๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งคุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมของมนุษย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็น เสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์ ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา)ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometricsตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น

ไบโอเมตริก (Biometric)

ไบโอเมตริก (Biometric)

คุณสมบัติของระบบ อีไบโอเมตริกซ์

 • สามารถตรวจจับใบหน้าและบันทึกเป็นข้อมูลเทมเพลตได้
 • สามารถค้นหาเปรียบเทียบข้อมูลใบหน้าได้
 • สามารถอ่านม่านตาและบันทึกข้อมูลเป็นเทมเพลตได้
 • สามารถค้นหาเปรียบเทียบม่านตาได้
 • สามารถอ่านลายนิ้วมือและบันทึกเป็นเทมเพลตได้ 10 นิ้ว
 • สามารถค้นหาเปรียบเทียบลายนิ้วมือได้
 • สามารถผูกข้อมูลบุคคลโดยอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนนำมาผูกข้อมูลกับใบหน้า ดวงตา ลายนิ้วมือ ข้อมูลพาสปอต รูปภาพที่ถอดจากเครื่องอ่านพาสปอตสามารถนำมาเปรียบเทียบใบหน้าได้
 • สามารถตั้งค่าเป็นบุคคเฝ้าระวังได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลเฝ้าระวังจากภาพใบหน้าได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลเฝ้าระวังจากภาพลายนิ้วมือได้
 • สามารถตั้งค่าเป็นบุคคลต้องสงสัยได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยจากภาพใบหน้าได้
 • สามารถตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยจากภาพลายนิ้วมือได้
 • สามารถเชื่อโยง ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้
 • สามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์ควบคุบและสั่งการได้
 • สามารถประยุกต์กับระบบต่างๆได้หลากหลาย เช่น ระบบ e4C ,smart city

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ไบโอเมตริก (Biometric)

 

©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th