บริษัทอีไอเดียส์จำกัด
  
  
กิจกรรม
ขั้นตอนการทดสอบระบบงาน DEMO ที่ กลาโหม 2021
e4C Mobile Station
1. ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย แบบครบวงจร Digital City Ai Analytics used Sphere Image 360 Degrees Cameras by Omnidirectional Geo Spatial Video. Live Investigations, GeoInnovation toward Safe and Smart City Management.
2. รั้วอิเล็คทรอนิกส์อัจฉริยะ Online Electronics Fence (Fiber Optic/Optical Sensors, Wireless
Radar/Laser, Camera AI, Thermal Camera, Motion Detection, Smart Sensor (Radar, Laser, Motion-Wireless, Fiber Fence etc.)
3. สื่อสารข้อมูลแบบ Digital Radio, Blue tooth, ZigBee, NB-IOE, RoLa, Satellite/Star Link, 3G/4G/5G.., Wi-Fi, LAN and Fiber Optic ได้
4. Walk Through ระบบตรวจสอบการเดินผ่าน Gun, Metal, Facial, Body and Body Temperature Covid-19 Screener
5. Smart Drone Ai Analytics and Emergency Management (eALPR, eFace, Vehicle Tracking and Follow-up, Tire Killer, Environmental Monitoring, Important Area Monitoring, Crowd Detection, Digital Signboard, Delivery etc.)
6. Emergency Management (Smart Pole Data Center/Control Room) (SOS , 2Ways Communication Voice & Video)
7. eSmart Tools (Big Data Ai Analytics) , People Smart Devices (Body Cam, GPS, Mob-App and Others)
8. Wireless Monitoring and Control by Mobile App SOS, 2Ways Communication Voice & Video Chat, Conference
9. ระบบบริหารจัดการ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง Hardware and Software, Multiple Devices Controller (Server, PC, Network, NVR etc.)
10. ระบบตรวจจับคัดกรองอัจฉริยะ Smart Border and Checkpoint Solution (X-Ray, Thermal Scan Camera, Smart Sensor, Walkthroughs, Facial Recognition, ID-Card/Passport Reader/Personal Paper Identification, eALPR, eKYC, Long Distant object Detection, eUVSS, Vehicle Roof Detection, Vehicle Classification, People Behavior Detection(Run, Fall, Crowd, Flight), Gun/Knife Detection People Identification, Covid-19 Screener etc. And Real time recognition Identification Alert/Alarm and Announcements
11. E4C (Excellence Connectivity Command and Control Center) connectivity between Mobile VAN to Data Center and VAN Mobile Station to VAN Mobile Station.
12. One Stop Service eKiosk Completed Self-services (Covid-19 Screener, IRIS, Facial recognition, Credit Card, ID-Card & Passport Reader, QR-Code, Fingerprint Scan, SOS, 2Ways Communication Voice and Video)
13. Tracking Management (Vehicle, People, Staff and Object)
14. Green Energy พลังงานอัจฉริยะ Solar, Wind, Generator, Electric Power220Vac (Auto switcher Power Managements)
15. Open Platform สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคตได้
16. การเชื่อมโยงข้อมูล อุปกรณ์ทุกอย่างทุกระบบเข้ากับ Geo-Innovation อุปกรณ์ และ ระบบต่างๆ ท างาน ร่วมกับ Digital Location เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ค้นหาเป้าหมายได้ตรงตามความ ต้องการ และต าแหน่ง อย่างมีประสิทธิภาพ

- การพัฒนายกระดับความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงกลาโหม

- NKRAFA Smart Security Campus


©1999-2021 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th