ระบบกล้อง Smart Thermal Vision

ระบบกล้อง Smart Thermal Vision

ระบบกล้อง Smart Thermal Vision เป็นกล้องที่มีการพัฒนาศักยภาพในการทางานสูงสุดโดยการนาเทคโนโลยีการจับภาพรวมกับการจับภาพความร้อนและนามาประมวลผลโดยโปรแกรมที่มีการเขียนขึ้นเป็นการเฉพาะจนสามารถตรวจสอบวัตถุในพิสัยที่ไกลสามารถทาการเฝ้าระวังป้องกันในแนวรั้วต่างๆได้ในระยะไกลเหมาะสาหรับการทารั้วในการเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือเส้นทางต่างๆใช้กล้องเพียง8ตัวสามารถทารั้วเสมือนป้องกันโรงงานขนาดพื้นที่มากกว่า4ตารางกิโลเมตร

คุณลักษณะระบบ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิก

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

 

©1999-2018 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th