EVERYTHING TO YOUR SUCCESS        

  

ระบบบริหารตรวจจับความเร็ว (eSLM)

ระบบบริหารตรวจจับความเร็ว (Speed Limit Management) เป็นระบบตรวจจับยานพาหนะที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแบบอัตโนมัติ เนื่องจากการขับขี่ยายพาหนะด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นสาเหตุสาคัญในการเกิดอุบัติเหตุโดยที่มีผลกระทบกับความสูญเสียหลังจากเกิดอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วรายการความสูญเสียที่แสดงจะบ่งบอกถึงความเร็วของรถที่ประสบอุบัติเหตุที่สอดคล้องกับขนาดของยานพาหนะนั้นๆด้วย ระบบการตรวจจับความเร็วของทางบริษัท      อีไอเดียส์จำกัดได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้มีการพัฒนาการตรวจจับความเร็วคู่ขนานไปกับการจำแนกรูปแบบและขนาดของยานพาหนะด้วย ระบบบริหารตรวจจับความเร็วสามารถที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สภาพอากาศไม่มีผลต่อระบบ 

คุณสมบัติของระบบ

ระบบตรวจจับความเร็วด้วยเรดาร์

ดาวน์โหลดโบรชัวร์คลิก

ขอราคาคลิก

ขอคำปรึกษาคลิก

 

©1999-2017 eideas.co,.ltd. all rights reserved www.eideas.co.th